Fuck Yeah John & Yoko

27 February 2014 john lennon yoko ono 1972 1970s nyc fan photo